Skip to main content

Administration

Welcome to the Hrazdan Humanitarian Institutes web-site.

Here you can discover all the information about our Institutes educational activity. We will tell you about the distance learning projects, about our lecturers, about faculty leaders and deans, about different subject matters facilities, about the HIH library and reading room, about our students practical experience, about HIHs international relationships, about the students council and the about the student scientific association and about the cultural and educational events organized by the students of HIH.
We will be very happy to answer any question about the Institute, keeping in mind that higher education has been and continues to be the best way to create a new person.

Ռեկտոր

Liparit Arakelyan

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ռեկտորի օգնական ուս աշխատանքների գծով

Karine Baghdasaryan

Ուսումնական մասի վարիչ

Kristine Yavroumyan

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Armine Dallakyan

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ

Sergey Barkhoudaryan

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Դոցենտ

Ֆինանսների ամբիոնի վարիչ

Anna Meliqyan

Տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու, Դոցենտ

Պրակտիկայի ղեկավար

Kamo Araqelyan

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Լրատվության պատասխանատու

Suzanna Araqelyan

Մագիստրատուրայի պատասխանատու

Arpik Bagdasaryan

Արտաքին կապերի պատասխանատու

Arpine Ayvazyan

Ուս.խորհրդի նախագահ

Araksya Tovmasyan