Skip to main content

Կառուցվածք

 • Ինստիտուտի վարչական խորհուրդ
  • Ուսումնական մաս
   • Միջբուհական կրթություն նախապատրաստ, բաժին
   • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
   • Տնտեսագիտական ֆակուլտետ
   • Մանկավարժական ֆակուլտետի դեկանատ
   • Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանատ
   • Հեռակա ուսուցման բաժին
   • Հետբուհական ուսուցման բաժին
   • Մագիստրատուրայի բաժին
   • Հեռակա կրթության բաժին
   • Ատեստացիոն հանձնաժողով
  • Ամբիոններ
 • Ռեկտորատ
  • Ուսումնա-օժանդակ ղեկավարման կառույց
   • Արխիվ
   • Արհկոմ
   • Գրադարան-ընթերցասրահի կենտրոն
   • Ընդունող հանձնաժողով
   • Կադրերի բաժին
   • Հաշվապահություն
   • Մասնագիտական կողմորոշման խորհուրդ
   • Միջբուհական համագործակցությունների խորհուրդ
   • Շրջանավարտների խորհուրդ
   • Ուսանողական գիտական ընկերություն
   • Ուսանողական թերթի բաժին
   • Ուսանողական խորհուրդ
   • Ուսումնամեթոդական բաժին
   • Սպորտային ակումբ
  • Վարչատնտեսական մաս
   • Ուս, մասնաշենքերի պահպանման ծառայություն
   • Ավտոտրանսպորտային ծառայություն