Skip to main content

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

 1. Դիմորդների  ընդունելության կազմակերպման և անցկացման համար յուրաքանչյուր տարի կազմվում են ընդունող և քննական առարկայական  հանձնաժողովներ:
 2. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը ինստիտուտի ռեկտորն է:
 3. Ռեկտորը հաստատում է առարկայական հանձնաժողովների կազմը՝ քննարկելով ընդունող հանձնաժողովում:
 4. Առարկայական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվում են ինստիտուտի փորձառու դասախոսները: Բացառիկ դեպքերում՝ հանձնաժողովի անդամի իրավունքով կարող են ընդգրկվել այլ բուհի մասնագետներ կամ գիտահետազոտական ինստիտուտների գիտաշխատողներ:
 5. Առարկայական հանձնաժողովների աշխատանքը համակարգում է ինստիտուտի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը:
 6. Առարկայական հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունների մեջ ներառվում են՝
  • որակյալ  քննող դասախոսների  ընտրությունը,
  • ընդունվողների հետ խորհրդատվության կազմակերպումը,
  • բանավոր քննության հարցատոմսերի և գրավոր հարցարանների կազմումը,
  • քննությունների անցկացման կարգի, ընդունելության քննությունների ծրագրերի և դիմորդի գիտելիքների գնահատման չափանիշների մշակումը,
  • ընդունելության քննությունների իրականացումը,
  • ընդունելության քննությունների արդյունքների ամփոփումը և տվյալների ներկայացումը ընդունող հանձնաժողովին:
 7. Ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը կազմվում է քննությունների ամբողջ ընթացքի համար:
 8. Յուրաքանչյուր դիմորդի բանավոր քննությունն ընդունվում է առարկայական հանձնաժողովի երկու քննողների կողմից՝ ըստ հաստատված տոմսերի: Բանավոր քննության պատասխանի նախապատրաստման ընթացքում դիմորդը բոլոր գրառումները կատարում է ինստիտուտի կողմից կնքված թերթիկների վրա, որոնք քնություններից հետո մնում է քննողների մոտ: Ինստիտուտը բանավոր քննությունը կարող է անցկացնել նաև հարցազրույցի ձևով:
  Դիմորդը կարող է գնահատականը բողոքարկել առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ առանց դուրս գալու քննասենյակից:
  Բողոքարկվող, բարձր և շեմային գնահատական նշանակելու դեպքերում առարկայական հանձնաժողովի կարծիքը վերջնական է:
 9. Գրավոր քննությունները ընթանում են հետևյալ կարգով՝
  • քննության մտնելիս դիմորդը ներկայացնում է իր քննաթերթիկը, ստանում հարցարան և գրավոր քննության թերթիկներ,
  • դիմորդը լրացնում է տիտղոսաթերթը և անցնում գրավոր աշխատանքի կատարմանը,
  • գրավոր աշխատանքն ամբողջությամբ և՛ սևագիր, և՛ մաքրագիր կատարվում են թերթիկ-ներդիրների վրա,
  • գրավոր քննության ավարտից հետո բոլոր աշխատանքները փոխանցվում են ընդունող հանձնաժողովի նախագահին: Նա գրավոր աշխատանքները հանձնում է առարկայական հանձնաժողովի նախագահին՝ ստուգումն իրականացնելու համար,
  • առարկայական հանձնաժողովի նախագահը իր ստորագրությամբ հաստատում է ներկայացված գնահատականները կամ անհրաժեշտության դեպքում կատարում է նախնական գնահատականի փոփոխություն,
  • գրավոր աշխատանքերի վրա նշված բոլոր գնահատականներն անցկացվում են քննական ամփոփաթերթ,
  • աշխատանքների ստուգման ավարտից հետո դրանք փոխանցվում են ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին, որն արդյունքների մասին տեղյակ է պահում դիմորդներին նույն կամ հաջորդ օրը:
  • Գրավոր աշխատանքերի բողոքարկումը կատարվում է ինստիտուտի կողմից սահմանված կարգով:
 10. Ինստիտուտ ընդունվողների գրավոր աշխատանքները կարվում են նրանց անձնական գործերում: Չընդունվողների գրավոր աշխատանքները պահվում են 3 ամիս, որից հետո վերացվում են:
 11. Ընդունելության քննությունների արդյունքները որոշվում են 20 միավորանոց համակարգով: Դրական են համարվում 8 և ավելի միավորները: Քննության գնահատականը դրվում է թվով և տառերով, սկզբում քննական ամփոփաթերթում, այնուհետև ընդունվողների քննաթերթիկում:
 12. Քննության ընթացքում կողմնակի անձանց ներկայությունն առանց նախագահի և պատասխանատու քարտուղարի թույլտվության  արգելվում է:
 13. Դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է ըստ ինստիտուտին հատկացված տեղերի:
 14. Մրցույթին մասնակցում են այն դիմորդները, որոնք նախատեսված քննություններից ստացել են դրական միավորներ:
 15. Մրցույթն անց է կացվում մրցութային քննության միավորների գումարի հիման: Մրցութային քննությունների միավորների գումարի հավասարության դեպքում առաջնահերթ կարգով ընդունվում են միջնակարգ դպրոցի ոսկե և արծաթե մեդալ ունեցող դիմորդները և ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած դիմորդները:
 16. Մրցույթի արդյունքները հաստատում է ընդունող հանձնաժողովը: Մրցույթով անցած դիմորդների պաշտոնական ցուցակները հանձնվում են ռեկտորին՝ հրամանագրման համար:
 17. Դիմորդները մրցույթին մասնակցելու դիմում-հայտերի հետ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  • միջնակարգ կրթության ատեստատ (բնօրինակը),
  • 6 լուսանկար 3X4 չափսի,
  • փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին,
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, ծննդյան վկայական մինչև 16 տարեկան երեխաների համար, ՆԳ բաժինների կողմից տրված 9-րդ ձև):