armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Ուսանող
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտի Ուսանողական խորհուրդը ինստիտուտի ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման և նրա ընկերային շահերը ներկայացնող բարձրագույն ընտրովի մարմին է: Ուս.խորհուրդն արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողության շահերը, նպաստում նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը:

       Ուս.խորհրդի նպատակն է`
       1. ապահովել ուսանողների մասնակցությունը ինստիտուտի կառավարմանը,
       2. ինստիտուտի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը ներկայացնել ուսանողությանն առնչվող հարցեր,
       3. մասնակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրի մշակմանն ու իրականացմանը,
       4. պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները,
       5. միավորել ինստիտուտի ուսանողական կազմակերպությունների, ակումբների և միությունների ջանքերը` նպաստելու ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանելու ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, ստեղծագործական ու ֆիզիկական զարգացմանը,
       6. կազմակերպել ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը, աջակցել նրանց սոցիալական վիճակի բարելավմանը,
       7. սատարել ինստիտուտի հանձնառությունների իրականացմանը:

       Ուսանողական խորհրդի բարձրագույն մարմինը Համագումարն է: Այն ձևավորվում է ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների անդամներից: Համագումարների միջև ընկած ժամանակաշրջաններում Ուս.խորհրդի աշխատանքները ղեկավարում է Ուս.խորհրդի Նախագահությունը:

       Ուս.խորհրդի ընտրությունները իրականացնում է ընտրական հանձնաժողովը: Այն ձևավորվում է ներկայացուցչական սկզբունքով` թվով 18 հոգուց բաղկացած:

       Ուս.խորհրդի որոշումների կանոնակարգային համապատասխանության և ֆինանսական միջոցների ու գույքի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է Վերստուգիչ հանձնաժողովը:

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը