armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Մանկավարժական ֆակուլտետ

         Ֆակուլտետը պատրաստում է "Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա" մասնագիտությամբ, տարրական դասարանների ուսուցչի որակավորմամբ մասնագետներ:

       Ֆակուլտետում ուսանողներն ուսումնասիրում են 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխանող փոփոխությունների ենթարկված ընդհանուր մանկավարժագիտության և տարրական կրթության ուսումնական առարկաները ու դրանց դասավանդման մեթոդիկաները:

       Ֆակուլտետում ուսանողներին ներկայացվում են դասանպատակի, ուսուցման սուբյեկտների գործունեության դրդապատճառների, ինչպես և ուսումնաիմացական գործունեության ընթացքում ծագած հակասությունների նոր հայեցակարգեր` փորձարկված դպրոցական պրակտիկայում և բացահայտած իրենց նշանակությունն ուսուցման արդյունավետության մակարդակի բարձրացման համար:

       Ֆակուլտետի կրթության բովանդակության մաս կազմող տարիքային, նաև ընտանիքաուղղված հոգեբանության դասավանդումն իր հերթին նպաստում է ուսանողներին նախապատրաստելու արդյունավետ աշխատելու ոչ միայն տարրական դասարաններում, այլ նաև գիտական հիմունքներով կազմակերպելու իրենց երեխաների դաստիարակությունն արդեն որպես ծնողներ:

       Ֆակուլտետում մեծ տեղ է տրվում ուսանողների գեղագիտական և աշխատանքային դաստիարակության հարցերին: Բուհում դասավանդվող “Կերպարվեստը և նրա դասավանդման մեթոդիկան”, “Աշխատանքի ուսուցում և նրա դասավանդման մեթոդիկան”, “Մշակույթի պատմություն”, “Գեղագիտության հիմունքներ” առարկաները լայն հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ձեռք բերելու այդ ուղղվածությամբ ոչ միայն խոր և կայուն գիտելիքներ, այլև դրանք կիրառել գործնականում:

       Ուսանողները իրենց ուսումնաարտադրական պրակտիկաներն անցկացնում են հանրապետության լավագույն դպրոցներում, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններում, մանկական հանգստի ճամբարներում:
Վիլեն Արշակի Սահակյան
Մանկավարժական ամբիոնի վարիչ
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը