armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Հայոց լեզու

Օրհնված է նա, ով սովորել է սովորել:
        Մենանդրոս
        
        Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի կաբինետը կոչված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.
       1. Օգնել ուսանողներին՝
       1) մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, գրքերի վրա աշխատելու, կոնսպեկտավորելու, իրենց անհրաժեշտ մտքերն ու դրույթները դուրս գրելու և նպատակային օգտագործելու,
       2) սեմինար և գործնական պարապմունքներին հանգամանորեն նախապատրաստվելու,
       3) ռեֆերատներ, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքներ գրելու,
       4) մանկավարժական պրակտիկային նախապատրաստվելու, բաց դասեր ու փոխադարձ դասալսումներ անցկացնելու և քննարկելու,
       5) նոր պահանջներին համապատասխան օրվա պլան-կոնսպեկտներ, թեմատիկ պլաններ գրելու, դիդակտիկ նյութեր ու զննական պարագաներ նախապատրաստելու,
       6) մանկավարժական նորություններին ծանոթանալու, նոր լույս տեսած և անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն ձեռք բերելու և այլ հարցերում:
       2. Ուսանողների մեջ սեր արթնացնել մայրենի լեզվի, մշակույթի նկատմամբ, նպաստել նրանց ստեղծագործական կարողությունների և լեզվական հմտությունների զարգացմանը: Այդ նպատակով հաճախակի կազմակերպվում են.
       1) ստեղծագործող ուսանողների գործերի քննարկում և վերլուծություն,
       2) լավագույն բանաստեղծության, պատմվածքի, շարադրության, մեթոդական աշխատության ամենամյա մրցույթ,
       3) գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, հոբելյանական երեկոներ, գրական վիկտորինաներ, ուրախների և հնարամիտների ակումբների ելույթներ,
       4) հանդիպումներ հանրապետության, Կոտայքի մարզի արվեստագետների, գրողների, մանկավարժ-գիտնականների հետ,
       5) նոր լույս տեսած դասագրքերի, մանկավարժական-մեթոդական աշխատությունների քննարկում և ցուցադրում,
       6) նոր կրթակարգով աշխատելու համար դիդակտիկ նյութերի, զննական պարագաների, վարժությունների բնագրերի, գծապատկերների ստեղծում և այլն:
       3. Ուսանող-մանկավարժների նախապատրաստում նոր՝ 12-ամյա կրթությանն անցնելուն և նրա հաջող իրականացմանը: Այդ նպատակով նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները.
       1) ծանոթացնել ուսանող-մանկավարժներին նոր կրթակարգի էությանը, նրա առավելություններին ու արդյունավետությանը,
       2) օգնել պրակտիկանտ-ուսանողներին դասերը վարելու նոր կրթակարգի պահանջներին համապատասխան՝ լայնորեն օգտագործելով դասի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր մոտեցումներն ու մեթոդները, ձևերն ու հնարները:
       3) տարրական դասարանների մայրենի լեզվի առանձին թեմաների, դասերի մեթոդական մշակումներ նոր մեթոդներով վարելու համար, համապատասխան նյութերի պատրաստում, բաց դասերի անցկացում և քննարկում,
       4) նոր կրթակարգի անցնելու վերաբերյալ գիտագործնական կոնֆերանսի, հարց ու պատասխանի երեկոների, բանավեճերի անցկացում,
       5) ուսանողների գրած լավագույն ռեֆերատների, գիտական զեկուցումների, կուրսային և դիպլոմային աշխատանքների, մանկավարժական պրակտիկայի օրագրի, պլան-կոնսպեկտների, թեմատիկ պլանավորումների ցուցադրում և պահպանում:
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը